Onderzoek

Wij voeren voor diverse instanties en bedrijven onderzoek uit op gebied van externe veiligheid, industriële veiligheid en arbeidsveiligheid.

Voorbeelden van onderzoek zijn:

 • Consequentie-onderzoek naar de wijziging van de berekeningswijze van aandachtsgebieden.
 • Normstellingsonderzoek WindparkNaar aanleiding van het Nevele arrest, is de omgevingsvergunning van een Windpark vernietigd door de Afdeling Bestuursrecht Raad van State (de Afdeling). Totdat een landelijke beoordeling is gemaakt, mogen de algemene normen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet zonder meer worden gebruikt bij de beoordeling van de ruimtelijke aanvaardbaarheid van een nieuw bestemmingsplan en/of vergunbaarheid van een omgevingsvergunning vanuit het oogpunt van de bescherming van het milieu. 
 • Onderzoek naar de invulling van aandachtsgebieden. Zie onder andere de rapporten "maatregelen binnen aandachtsgebied hogedruk aardgastransportleidingen" [1] en "maatregelen binnen brand- en explosieaandachtsgebieden" [2].
 • Onderzoek naar en berekenen van de aandachtsgebieden van alle BRZO-bedrijven in Nederland. Dit deden we samen met Witteveen+Bos in opdracht van het ministerie van I&W. Deze opdracht liep tot en met 2019. Daarna hebben we ook de aandachtsgebieden van alle overige Bevi-bedrijven berekend.
 • Ondersteuning van het RIVM bij het opstellen van het Handboek Omgevingsveiligheid. AVIV zorgde voor de eerste versie van de invulling van het onderdeel 'aandachtsgebieden'.
 • Onderzoek in opdracht van het ministerie van I&M (In samenwerking met de adviesbureaus Antea, Arcadis en RHDHV) naar de werking van het nieuwe omgevingsveiligheidsbeleid in de praktijk. Dit onderzoek was van 2016 tot begin 2018. 
 • Onderzoek in opdracht van het ministerie van I&M naar de invulling van het schillenmodel: "Hoe een ruimtelijk schillenmodel de omgevingsveiligheid inzichtelijker maakt". Dit onderzoek hebben we in 2015 uitgevoerd.
 • Onderzoek naar alternatieven voor het groepsrisico. Dit onderzoek hebben wij in opdracht van het RIVM in 2014 uitgevoerd. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben wij een essay hierover geschreven.
 • Onderzoek naar de kwaliteit van externe veiligheid in het ruimtelijk planproces. Dit onderzoek is in opdracht van het RIVE (RIJK, IPO, VNG, NVBR) in 2011 uitgevoerd.
 • Interne veiligheidsanalyse van de risico's op het gebied van arbeidsveiligheid en procesveiligheid van biogasinstallaties in opdracht van het RIVM (2014).
 • Interne veiligheidsanalyse van de risico's op het gebied van arbeidsveiligheid van schaliegaswinning in opdracht van het RIVM (2015).

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl