Maatregelen in brand- en explosieaandachtsgebieden

Terug

2022 Reinoud Scheres Leonie Mentink

Het bevoegd gezag staat voor de opgave bij nieuwe ontwikkelingen de vraag te beantwoorden of de omgeving en haar burgers voldoende beschermd zijn. Gemeenten, provincies,  omgevingsdiensten en de veiligheidsregio’s geven aan dat zij, om een antwoord te kunnen geven op deze vraag, veel behoefte hebben aan meer inzicht in maatregelen die toegepast kunnen worden om bij een incident met gevaarlijke stoffen de omgeving voldoende te kunnen beschermen tegen branden, explosies en gifwolken. Het gaat daarbij zowel om inzicht in het brede palet van maatregelen dat mogelijk is in het gehele aandachtsgebied als ook om de meer specifieke bouwtechnische kennis die noodzakelijk is om een oordeel te geven over de (gelijkwaardigheid van) bouwtechnische maatregelen in het brand- en explosievoorschriftengebied.

Binnen het nieuwe instrument ‘aandachtsgebieden’ moet bij nieuwe ontwikkelingen aangegeven worden binnen welke gebieden extra aandacht nodig is voor de bescherming van inwoners als gevolg van ongevallen met gevaarlijke stoffen, om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. De te behalen bescherming en de wijze waarop dat niveau wordt gerealiseerd, liggen niet in de regelgeving vast. Daarbij kan er verschil zijn in afwegingen bij andere type gebieden en activiteiten. Het is aan de bevoegde gezagen om hier zelf transparante en onderbouwde keuzes in te maken. Het is van belang dat de bevoegde gezagen kennis hebben van hoe verschillende soorten maatregelen ingezet kunnen worden om de beschermingsdoelen te bereiken. En daarnaast inzicht hebben in de toepasbaarheid van maatregelen in de lokale context. Vervolgens kan er invulling gegeven worden aan welke maatregelen op welke locaties in het plangebied het meest effectief zijn.
De vier vragen die door de klankbordgroep gesteld zijn en beantwoord moeten worden zijn:
1. Hoe beoordeel je de aanwezige bescherming?
2. Hoe weet je aan welke knoppen je kunt draaien?
3. Hoe maak je de impact van een maatregel zichtbaar?
4. Hoe beoordeel je de gelijkwaardigheid van maatregelen?

Aan de hand van een tweetal door de opdrachtgever aangegeven scenariotypen, te weten een fakkelbrand bij een hogedruk aardgastransportleiding en een BLEVE op het spoor, is getracht antwoorden te vinden bij de vier hoofdvragen en meer. 

Lees het volledige document

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl