NedWerk

Wij hebben ons met het samenwerkingsverband NedWerk gekwalificeerd voor de Raamovereenkomst van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met een maximale score op kwaliteit hebben we aangetoond dat een integrale aanpak het beste kan worden opgepakt door een breed team met alle expertises. Het is juist vanwege de benodigde integraliteit dat wij een unieke samenwerking aangaan met maar liefst 15 specialistische bureaus om het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zo goed mogelijk te ondersteunen.
 
Transparant, effectief en haalbaar
Hoe gaan we dat invullen? NedWerk draagt met advies- en ingenieursdiensten proactief bij aan vernieuwend beleid voor een duurzame samenleving. We benaderen de vraagstukken en de vereiste transities integraal en werken daar opgavegericht aan. We begrijpen dat transitie draagvlak vereist en dat we daarbij oog moeten hebben voor de soms sterk uiteenlopende belangen van het complete speelveld – van overheden tot bedrijven tot burgers. Daarom houden we scherp rekening met bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en verhoudingen en streven we naar oplossingen die transparant, maximaal effectief én (maatschappelijk) haalbaar zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat we standaard stakeholders betrekken bij ons advieswerk en ons in het complete proces richten op het vereiste draagvlak voor besluitvorming en implementatie. NedWerk beschikt wat dat betreft over én inhoudelijke expertise én proceskennis én de competenties voor samenwerking.
 
Brede kennis en ervaring
Onze adviezen richten zich op alle aspecten van beleid: ontwikkeling, implementatie en draagvlak. We gebruiken beschikbare kennis en ontwikkelen nieuwe kennis in samenspraak met onze opdrachtgevers, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en marktpartijen. Hierbij maken wij gebruik van ons grote kennisnetwerk in binnen- en buitenland. Als samenwerkingsverband kunnen we alle facetten van het beleidsveld van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat oppakken. We beschikken over hoogwaardige inhoudelijke kennis en een brede ervaring en hebben in talloze projecten bewezen het procesmanagement in de vingers te hebben. Met onze combinatie van (inhoudelijke en proces-) generalisten en specialisten helpen wij met elk vraagstuk.
 
NedWerk bestaat uit de bureaus AT Osborne, MuConsult en Witteveen+Bos. Daarnaast werken wij op gelijkwaardige wijze samen met 4Cast, AVIV,  Bureau BUITEN, CE Delft, CGI, Het Groene Brein, KplusV, NewForesight, Panteia, PWC, Urhahn en VINU. Wij hebben dit samenwerkingsverband opgezet omdat hedendaagse opgaven vaak dermate complex zijn dat individuele partijen deze niet alleen het hoofd kunnen bieden. Juist met een brede coalitie van samenwerkende partners moeten en kunnen we het verschil maken. De bureaus hebben de intentie uitgesproken om elkaar ook bij vraagstukken voor andere opdrachtgevers vaker op te zoeken en te versterken.
 
Download de folder van ons consortium hier.
 
Wilt u meer weten over NedWerk of ons vragen om mee te denken met uw integrale opgave? Neem dan contact op met Reinoud Scheres (contact namens AVIV).

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl