Aandachtsgebieden

Bepalen aandachtsgebieden alle BRZO bedrijven in Nederland

mei 2018 – heden

 

Projectbeschrijving
Om externe veiligheid goed te kunnen betrekken in de integrale bestuurlijke afweging, zoals bedoeld in de Omgevingswet, is in 2014 het programma modernisering omgevingsveiligheid (MOV) opgezet. Uit de evaluatie van het bestaande beleid is onder andere geconcludeerd dat begrippen en presentatie die gehanteerd worden bij de berekening van risico’s niet aansluiten op de leefwereld van de ruimtelijke ordening, de bestuurder en de burger. Veel blijft nu verhuld in terminologie zoals invloedsgebied, oriëntatiewaarde en fN curve. Eén van de vernieuwingen is de transitie van de huidige benadering van het groepsrisico naar de systematiek van aandachtsgebieden voor brand, explosie of gifwolk. Aan de Tweede Kamer is toegezegd dat een belangrijk deel van de aandachtsgebieden bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet beschikbaar is. 

AVIV voert in samenwerking met Witteveen+Bos een project uit in opdracht van het ministerie van I&W waarin we de aandachtsgebieden bepalen van alle BRZO bedrijven in Nederland. Wij hebben bedacht om de berekeningen met SAFETI-NL te automatiseren. Hierdoor kunnen de aandachtsgebieden van meerdere bedrijven gelijktijdig worden berekend. Dit scheelt tijd, geld en zorgt voor minder risico's voor de planning en het verkrijgen van de juiste invoergegevens. Omdat we één van de weinigen zijn die zowel Safeti-NL als het stappenplan voor het bepalen van aandachtsgebieden heel goed beheersen kunnen we een dergelijk systeem opzetten. Dit kunnen we ook toepassen op alle andere Bevi-bedrijven (niet BRZO).

 

M.H. Tromplaan 55

7513 AB Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl