Aandachtsgebieden

Bepalen aandachtsgebieden van alle BRZO bedrijven in Nederland

mei 2018 – heden

 

Projectbeschrijving
Om externe veiligheid goed te kunnen betrekken in de integrale bestuurlijke afweging, zoals bedoeld in de Omgevingswet, is in 2014 het programma modernisering omgevingsveiligheid (MOV) opgezet. Uit de evaluatie van het bestaande beleid is onder andere geconcludeerd dat begrippen en presentatie die gehanteerd worden bij de berekening van risico’s niet aansluiten op de leefwereld van de ruimtelijke ordening, de bestuurder en de burger. Veel blijft nu verhuld in terminologie zoals invloedsgebied, oriëntatiewaarde en fN curve. Eén van de vernieuwingen is de transitie van de huidige benadering van het groepsrisico naar de systematiek van aandachtsgebieden voor brand, explosie of gifwolk. Aan de Tweede Kamer is toegezegd dat een belangrijk deel van de aandachtsgebieden bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet beschikbaar is. 

AVIV voert in samenwerking met Witteveen+Bos een project uit in opdracht van het ministerie van I&W waarin we de aandachtsgebieden bepalen van alle BRZO bedrijven in Nederland. Wij hebben bedacht om de berekeningen met SAFETI-NL te automatiseren. Hierdoor kunnen de aandachtsgebieden van meerdere bedrijven gelijktijdig worden berekend. Dit scheelt tijd, geld en zorgt voor minder risico's voor de planning en het verkrijgen van de juiste invoergegevens. Omdat we één van de weinigen zijn die zowel Safeti-NL als het stappenplan voor het bepalen van aandachtsgebieden heel goed beheersen kunnen we een dergelijk systeem opzetten. Dit kunnen we ook toepassen op alle andere Bevi-bedrijven (niet BRZO).

 

Maatregelen binnen aandachtsgebied hogedruk aardgastransportleidingen

april - oktober 2019


Het kennis- en expertisecentrum externe veiligheid waarin de samenwerkende Gelderse Omgevingsdiensten, de Gelderse Veiligheidsregio’s en de programmaleider van het GUOV participeren heeft samen met Gasunie onder leiding van AVIV een pilot uitgevoerd rondom de uniforme afweging van maatregelen in aandachtsgebieden van aardgastransportleidingen. Op deze manier kan er Gelderland breed een uniforme aanpak voorgesteld worden aan alle gemeenten in de provincie. Met deze pilot is praktische ervaring opgedaan met de nieuwe wetgeving Modernisering Omgevingsveiligheid (MOV) met oog voor de cultuurverandering die de Omgevingswet (OW) vraagt van overheden. 

Grondgedachte aandachtsgebieden hogedruk aardgastransportleidingen
In de basis wordt uitgegaan van twee te onderscheiden gebieden of afstanden: het aandachtsgebied en de house burning distance. Het uitgangspunt is het creëren van voldoende ruimtelijke scheiding. Echter het creëren van veel afstand tussen de aardgasleiding en de gebouwen en woningen waar mensen kunnen verblijven is veelal niet mogelijk. Het uitsluiten van risico’s is niet altijd haalbaar en ook niet altijd nodig en/of wenselijk. Daarom hebben we het aandachtsgebied zonemodel ontwikkeld. Dit model is in het rapport uitgewerkt. Voor de beschouwing van risico’s worden in dat zonemodel nog twee gebieden geïntroduceerd: het attentiegebied voor buitenlocaties en mogelijkheden voor de hulpverlening en de PR 10-7 contour om binnen de house burning distance - indien gewenst -  aanvullend kansreductie door maatregelen aan de leiding in te zetten voor het al dan niet nog meer beperken van voorschriftengebieden. 

 

Wethouder Beversstraat 185

7543 BK Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl