Home Over ons Cursussen Projecten Contact & route Downloads Links
     

Thema's

 
Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI)

terug

 
 

Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi, Stb. 250, 2004) is op 27 oktober 2004 van kracht geworden. Hiermee zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen, middels het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR), wettelijk vastgelegd. Naast het Bevi is ook de Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen (Revi, Stcrt. 23 september 2004 nr. 183 / pag.12) en de wijziging Revi (Stcrt. 3 april 2007 nr. 66 / pag. 13) gepubliceerd. Hierin zijn onder andere de afstandstabellen horende bij de categoriale inrichtingen opgenomen.

AVIV:

  • Toetst bedrijven en hun omgeving aan de eisen en normen beschreven in het BEVI;
  • Adviseert bedrijven en bevoegd gezag over het BEVI;
  • Geeft advies bij Ruimtelijke Ordening probleemstukken;
  • Zoekt oplossingsroutes voor knelpunten die aanwezig zijn, of gaan ontstaan door nieuwe ontwikkelingen;
  • Schrijft verantwoordingsdocumenten voor het groepsrisico.

2006 - 2015 by AVIV | website by Webfix